U bent hier: Homepage » Privacy policy

Privacybeleid voor immovanhout.be & immovanhout.com

Wie zijn we?

Immo vanhout is het uithangbord voor Herka nv.
Herka nv is een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 45.

Algemene voorwaarden.

Immo vanhout verbind zich ertoe om uw privacy te respecteren en te beschermen.
Wij verzamelen inderdaad informatie over u. Dit privacybeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen.
Zowel deze van online diensten als de gegevens die u ons bezorgd per telenoon, sms, email, in brieven of andere correspondentie, persoonlijk of via kopieën van uw persoonsgegevens verkregen via uw identiteitskaart of verblijfsvergunning om documenten voor de aankoop of de huur van een onroerend goed voor te bereiden.
Wanneer u deze informatie verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht om deze informatie te gebruiken overeenkomstig Verordening EU 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27/4/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband meet de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijk 95/46/EG( algemene verordening gegegensbescherming). 
Wees voorzichtig, geen enkele website kan volledig veilig zijn. 
 

Welke informatie wordt ingezameld?

Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen wanneer u toegang verschaft of inschrijft voor onze diensten. bijvoorbeeld internet- of mobiele meldingen, telefoontjes, sms'en en invulformulieren.
Deze kunnen bestaan uit persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, email adres, postadres, geboortedatum, geslacht, geboortedatum, alsook algemene gevegens zoals u uw voorkeur voor een onroernd goed. 
Kinderen jonger dan 16jaar dienen toestemming te hebben van ouder/voogd alvorens persoonsgegevens aan Immo vanhout te verstrekken.

Hoelang worden u persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dat nodig is voor de betrokken activiteit, of zolang wettelijk of contractureel bepaald is voor elk relevant contract dat u met immo Vanhout heeft. 

wat kan u doen met uw persoonsgegevens die u bij ons hebt ingediend?

U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, het recht om uw instemming voor het gebruik in te trekken en het recht om te verzoeken om vrwijdering van uw persoonsgegevens.

Kan ik te weten komen welke persoonsgegevens Immo Vanhout van mij bijhoudt?

Volgens de Algemene verordering gegevensbescherming hebt u het recht tot toegang to en het recht op verbetering van de persoonsgegevens die Immo Vanhout bijhoudt. Deze rechten kan u uitoefenen door rechtstreeks contact te nemen met Immo Vanhout, die redeliijke inspanningen zal leveren overeenkomstig onze wettelijke plicht, om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te verstrekken, corrigeren of wissen.

Wat als ik niet tevreden ben over de manier waarop Immo Vanhout mijn persoonsgegevens beheert?

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
Drukpersstraat 35 1000 Brussel.  tel: 02/274 48 00.    commission@privacycommission.be

Voor welke doeleinden gebruiken wij de gegeens die over u verzameld zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden waaronder:
-om uw onze diensten te verstrekken, met inbegrip van de voorbereiding van een huur of koopovereenkomst.
-Om u informatie over onze diensten te verstrekken.
-Om uw verzoeken en vragen te behandelen
-Voor doeleinden inzake dienstverleing, wat betekent dat immo vanhout contact met u mag opnemen om redenen die betrekking hebben op de dienst of online inhoud waarvoor u hebt ingetrekend.
-Om contact met u op te nemen in verband meet indiening van uwentwege.

Delen van uw persoonsgegevens.

Immo vanhout zal uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en uw gegevens niet met derden delen voor marketingdoeleinden.
In het algemeen zullen wij uw gegevens binnen Immo Vanhout gebruiken en ze alleen delen indien u dat hebt gevraagd om daarmee hebt ingestemd.
Uitgezonderd :
-Wanner de versrtrekking vereist of toegelaten is door de wet, door een gerechterlijk bevel of ter preventie van fraude of andere misdrijven, of indien Immo Vanhout ophoudt de verwerkingsverantwoordelijke te zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens door een fusie, overname of om het even welke zeggenschapswijziging.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die vaak een unieke indentificator bevat die naar de internetbrowser van u computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw internetbrowser sturen als de voorkeuren van uw browser dat toelaten.

u kan uw cookie-instelllingen echter op elk ogenblik wijzigen in uw internetbrowser.

Wijzigingen aan het Privacybeleid van Immo Vanhout

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt. U kunt het dus best steeds raadplegen als u Immo Vanhout persoonsgegevens verstrekt.

Uw gegevens overdragen buiten Europa

Als onderdeel van de diensten die wij u aanbieden via de websites van Immo Vanhout, kunnen de gegevens die u ons verstrekt naar landen buiten de EU worden overgedragen. dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien om heet even welke van onze servers zich soms in een land buiten de EU bevindt. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde beschermingwetgeving als België. Door uw persoonsgegevens in te geven, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. indien wij uw inforamtie op deze wijze naar landen buiten de EU overdragen, zullen wij stappen ondernemen om te garanderen dat de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen opdat uw rechten op privacy zoals in dit Beleid uiteengezet, beschermd blijven.

 

 

Indien u vragen heeft over dit privacubeleid, dient u zich te melden bij Immo Vanhout door te e-mailen naar info@immovanhout.com.